O autorach

dr Agata Trzcińska

Psycholog, wykładowca akademicki. Związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: psychologia ekonomiczna, socjalizacja ekonomiczna, oszczędzanie pieniędzy, psychologia rynków kapitałowych. Autorka licznych publikacji i opracowań naukowych. Trzcińska, A., Goszczyńska, M. (2014) Cechy indywidualne jako determinanty postaw i zachowań oszczędnościowych młodzieży. Ruch Pedagogiczny nr 1, s. 31-45 Goszczyńska, M., Kołodziej, S., Trzcińska, A. (2012) Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Warszawa: Difin; Rudzińska-Wojciechowka, J., Trzcińska, A., Maison, D. (2011) Co dzieci wiedzą o bankach? Rozwój rozumienia zasad funkcjonowania banków u dzieci w wieku 4-12 lat. Ruch Pedagogiczny nr 5-6, s. 61-75; Trzcińska, A. (2010) Ocena rzetelności i trafności polskiej wersji Youth Life Orientation Test. Psychologia-Etologia-Genetyka nr 22, s.43-61 Trzcińska, A. (2010) Korzystanie z usług banków przez młodzież polską i brytyjską w: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose (red.) Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Warszawa: Difin; Trzcińska, A. (2008) Psychologiczne i społeczne uwarunkowania dziecięcego oszczędzania. Ruch Pedagogiczny nr 5-6, 2008, s. 53-70; Pudzyńska A. (2005). Dlaczego doszukujemy się porządku tam, gdzie go nie ma? O nieracjonalności inwestorów giełdowych. Ekonomia Nr 13/2004, s. 208-221

dr Maciej Ciechomski

Psycholog społeczny, pracownik naukowy WNP UKSW, specjalizuje się w psychologii konfliktu, psychologii wychowawczej, treningach komunikacji, psychoedukacji skierowanej do rodziców. Inicjator i aktywny działacz Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Mediacji w Pruszkowie. Doświadczony mediator realizujący programy wdrażania mediacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Autor licznych publikacji, w tym między innymi: Ciechomski M., Taraszkiewicz, M. (red.), 2005. Zbiór ćwiczeń, gier i zabaw rozwijających inteligencję emocjonalną. Wyd. CODN, Warszawa; Ciechomski M. 2010, Mediacje Szkolne, w: J. Kordziński (red.), Agresja i Przemoc u młodzieży w szkole. Poradnik Nauczyciela i dyrektora. Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa; Ciechomski M. 2014. W cudzych butach. Niebieska Linia, nr 10; Ciechomski M. 2014. Sposoby rozwijania empatii u dzieci, Nowa Szkoła nr 11; Ciechomski M. 2015. Empatię można rozwijać – rodzina jako podstawowe środowisko uczenia się współodczuwania. Refleksja i praktyczne sugestie na podstawie badań własnych, w: Bielski J. (red.), Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.

prof. dr hab. Jacek Sroka

profesor zwyczajny w dziedzinie nauk społecznych. Zatrudniony na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w Instytucie Prawa Administracji i Ekonomii, gdzie kieruje Katedrą Polityk Publicznych. Stypendysta NATO-OTAN Fellowship Programme oraz TEMPUS. Współpracował z: gminnymi i regionalnymi władzami samorządowymi, organizacjami oraz wspólnotami społecznymi i obywatelskimi.

prof. Remigiusz Kijak

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Tytuł naukowy doktora uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W wieku 36 lat na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i podjął pracę na Uniwesytecie. Doktor Remigiusz jest także Kierownikiem Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych. Autor między innymi monografii: Seks i niepełnoprawność – doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014, jak również Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy małżonkowie i rodzice., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017. Publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Redaktor naczelny „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” oraz „Education Quarterly Reviews”. Redaktor kliku polskich czasopism i dwóch zagranicznych. Recenzent w zagranicznych czasopismach. Koordynator międzynarodowych grantów badawczych. Od 2011 roku organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Członek kilku Towarzystw Naukowych.

dr Bogusława Matwijów

Pedagog myślenia twórczego, trener rozwoju osobistego z doświadczeniem akademickim (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Stockholm Institute of Education). Autorka licznych publikacji dotyczących twórczego rozwoju człowieka przez całe życie i edukacji przez sztukę. Współpracowała z Nomura Center for Lifelong Integrated Education, World Federation of UNESCO Clubs, Centers and Associations. Prowadziła wykłady we Francji (Universite Lille II), w Austrii (Baden Fachhochshule), spotkania i warsztaty w Japonii i Tadżykistanie. Od 2017 roku jest trenerem w Instytucie Edukacji Pozytywnej w Warszawie prowadząc warsztaty budowania pozytywnych relacji i kształtowania kompetencji emocjonalno-społecznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Myślę Pozytywnie”. Jest autorem, reżyserem i animatorem wielu projektów artystycznych i edukacyjnych, w tym takich jak: „Lekcje twórczości”, „Laboratorium wyobraźni”, „Karnawał Bajek”, „Żyjmy Bezpiecznie” oraz Akcja Artystyczna TERAZ DZIECI z jej edycją World Art Project CHILDREN NOW. Motto Akcji: „Nie ważne jak stawiasz kreskę – ważne co czujesz stawiając ją ”.

prof. Teresa Giza

Pedagog, doktor habilitowany (UAM, 2008), profesor Wszechnicy Świętokrzyskiej. Aktualnie prowadzi międzynarodowe badania porównawcze nad kulturowymi kontekstami kształcenia uczniów zdolnych. Odbywała staże na uniwersytetach w Czechach, Bułgarii, Rumunii, Hiszpanii, we Włoszech oraz na Ukrainie. W latach 2011-2013 brała udział w realizacji międzynarodowego projektu Nauka-Sztuka-Edukacja (AFM). Autorka programów treningu twórczości dla nauczycieli i studentów. Autorka, współautorka oraz redaktor wielu prac naukowych. Upowszechnia wiedzę o zdolnościach i twórczości w formie wykładów oraz artykułów popularnonaukowych.

dr Grzegorz Stunża

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medialną i edukacją kulturalną. Asystent koordynatora w projektach badawczych “Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych” i “Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych”. Poza pracą badawczą prowadzi warsztaty z zakresu edukacji medialnej i współtworzy materiały edukacyjne (m.in. w serwisie edukacjamedialna.edu.pl i w ramach Medialabu Gdańsk). Jest współautorem “Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych” wydanego przez Fundację Nowoczesna Polska. Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Fundacją Nowoczesna Polska. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kultury (lipiec-grudzień 2013). Prowadzi stronę edukatormedialny.pl. Redaktor merytoryczny i koordynator publikacji “(Nie)bój się bloga!” oraz autor gry pt. “Twoje prawa w sieci” dotyczącej bezpieczeństwa najmłodszych w Internecie.

dr hab. Joanna Łukasiewicz Wieleba

Autorka, współautorka i współredaktorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości. W 2019 roku . habilitacja w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika; nadana przez Radę Wydziału Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zainteresowania naukowe: pedagogika zdolności; identyfikacja zdolności, środowiskowe uwarunkowania rozpoznawania i wzmacniania rozwoju zainteresowań i zdolności; pedagogika twórczości: heurystyka, łączenie edukacji informatycznej z szeroko pojętą twórczością; relacje nauczycieli i rodziców, współdziałanie środowisk na rzecz rozwoju dziecka; innowacje pedagogiczne, programy i projekty edukacyjne.

Małgorzata Nowicka

Ekspertka profilaktyki zdrowia psychicznego, doradca edukacyjny i biznesowy. Prezes Instytutu Edukacji Pozytywnej. Od 5 lat zaangażowana w tworzenie i wdrażanie innowacyjnego programu superwizji dla szkół i placówek oświaty. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Obecnie jest także mentorem w zakresie liderstwa dla studentów w programach uczelni w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii.

Maciej Jonek

Psycholog, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jest nauczycielem akademickim, pracuje z nauczycielami, młodzieżą, studentami. Jestem z nimi w odkrywaniu wiedzy, nabywaniu umiejętności i budowaniu postaw. Wspieram profesjonalistów pracujących z ludźmi w odkrywaniu znaczenia ich działań, tworzeniu metod i narzędzi pracy. Pomagam spojrzeć z dystansem na codzienność i przejść od wartości do działań.

Dobrawa Branicka

Polonistka, teatrolożka, specjalistka terapii psychologiczno-pedagogicznej, członek zarządu Fundacji Understanding. Pasjonują ją działania integrujące edukację, terapię i sztukę. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Prowadziła teatr terapeutyczny i różne formy warsztatów artystycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W kontakcie z dziećmi fascynuje ją ich wrażliwość, siła wyobraźni, szczerość i żywiołowość.

Urszula Jasieńska

Nauczycielka i pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Wdraża niestandardowe rozwiązania wychowawcze do pracy przedmiotowej. Autorka scenariuszy dla klas I-III SP w programie “Myślę Pozytywnie”. Autorka bloga edukacyjnego “Ula Uczy”.

dr Joanna Podgórska-Rykała

Prawniczka, politolożka, administratywistka. Wykładowczyni akademicka, opiekunka studenckiej gazety SPRĘŻYNKA. Zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityk Publicznych. Pasjonatka edukacji nieformalnej i aktywizujących metod prowadzenia zajęć. W latach 2015-2018 wykładała w Wyższej Szkole Humanitas, gdzie pełniła też funkcję Prodziekana ds. badań naukowych i Pełnomocnika Kanclerza ds. Kształcenia Międzypokoleniowego.

Karolina Kubicka

Psycholog, badacz. Doświadczenia w prowadzeniu diagnozy klimatu szkoły dla placówek oświatowych w całym kraju. Ekspert z zakresu prowadzenia ewaluacji na potrzeby programów wychowawczo-profilaktycznych.

dr Anna Kalinowska

Ekspert trendów kulturowych. Badaczka z wieloletnim doświadczeniem. Znawczyni obszaru dobrostanu cyfrowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Aleksandra Wzorek

Doświadczona superwizorka edukacyjna i autorka licznych publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki wśród dzieci i młodzieży. Współzałożycielka Instytutu Edukacji Pozytywnej. Współpomysłodawca projektów edukacyjnych nastawionych na rozwijanie poczucia własnej wartości wśród dzieci i młodzieży. Autorka angażujących materiałów dydaktycznych.

Lucyna Kicińska

Pedagożka, trenerka, wykładowczyni, koordynatorka, ekspertka NGOs. Od 15 lat jest związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Wierzę, że uczymy się całe życie.