Czynniki ryzyka

Aby skutecznie wprowadzać strategię zintegrowanej edukacji łączącej działania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne na rzecz zdrowia psychicznego, konieczne jest rozpoznanie organizacyjnych czynników ryzyka.

Organizacyjne czynniki ryzyka bezpośrednio wpływające na zdrowie psychiczne
Zadania domowe Nadmierna liczba zadań domowych, w większości odtwórczych i nieuruchamiających ciekawości poznawczej. Nadmierne obciążenie psychiczne uczniów i uczennic.
Brak wiedzy nauczycieli o obciążeniu uczniów obowiązkami i zajęciami pozalekcyjnymi. Spadek motywacji.
Brak konsultacji nauczycieli w ustalaniu liczby zadawanych prac domowych oraz harmonogramu sprawdzianów. Zmęczenie i wypalenie uczniowskie.
Organizacja pracy nauczycieli Obciążenie dydaktyczne nauczycieli. Wyczerpanie zasobów osobistych nauczycieli.
Praca w stresogennych warunkach (w sytuacjach kryzysowych). Utrudnione budowanie zdrowych relacji z uczniami i uczennicami.
Realizowanie godzin lekcyjnych nie tylko w jednej placówce. Wypalenie zawodowe.
Konieczność szybkiego dostosowywania się do zmian organizacyjno-programowych.
Organizacja czasu w placówce Nauka w systemie zmianowym. Stres i przemęczenie uczniów i uczennic.
Incydentalne prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych dla uczniów jako dodatku do rutynowych zajęć szkolnych. Nieefektywne rozwijanie kompetencji psychospołecznych.
Organizacja tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego Brak kompleksowej strategii wychowawczo-profilaktycznej uwzględniającej diagnozę potrzeb i problemów, diagnozę przygotowania organizacyjnego placówki, planowanie działań i ich realizację.
System oceniania Powierzchowne sprawdzanie stopnia przyswojenia danych treści kształcenia bez głębszej oceny zdolności rozwiązywania problemów, także w zespole, oraz stopnia przygotowania do uczenia się przez całe życie. Obniżenie motywacji wewnętrznej.
Pomijanie stosowania oceniania kształtującego, dominacja oceniania sumującego. Obniżenie poczucia sprawczości uczniów i uczennic.
Przecenianie roli ocen w budowaniu i szacowaniu osiągnięć szkolnych ucznia, testomania. Obniżenie umiejętności współpracy, spadek motywacji, brak wiary we własne siły, „syndrom oszusta” w przypadku uczniów z wysokimi wynikami.
Czynniki negatywnie wpływające na kulturę organizacyjną i klimat placówki
Sposób ustalania relacji w placówce Brak wspierającej współpracy jako głównego sposobu realizacji zadań szkoły.
Hierarchiczna kultura organizacyjna placówki, której formalnym celem działań są wyniki w postaci ocen.
Brak możliwości współuczestniczenia uczniów w podejmowaniu decyzji.
Formy wsparcia pracy nauczycieli Brak doświadczeń w praktykowaniu pozytywnej superwizji koleżeńskiej i wzajemnych konsultacji.
Trudności w koordynacji pracy zdalnej, hybrydowej.
Współpraca z rodzicami Niewystarczająca współpraca z rodzicami, trudności we wspólnym budowaniu postawy prozdrowotnej, wspieraniu pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Pytania sprawdzające

1. Duża liczba zadań domowych z różnych przedmiotów wpływa na uczniowską motywację i kondycję psychofizyczną

2. Czy brak wspierającej współpracy w zespole pedagogicznym może być czynnikiem ryzyka w organizacji działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych

Jakie działania organizacyjne składają się na kompleksową strategię wychowawczo-profilaktyczną?

Wyślij