Aby dopasować ofertę działań wychowawczo-profilaktycznych do uczniów i uczennic w swojej placówce, konieczne jest poznanie ich zainteresowań, poziomu zaangażowania w różnorodne działania pozalekcyjne i potrzeb psychospołecznych.

Prowadząc diagnozę w tej dziedzinie, skoncentrujemy się na kilku aspektach:

 • poziomie samodzielności uczniów i uczennic;
 • poczuciu sprawczości i wpływu na otaczające środowisko;
 • zaangażowaniu i zainteresowaniu zajęciami alternatywnymi i pozalekcyjnymi;
 • poziomie wykorzystania technologii.

Analiza samodzielności uczniów i uczennic

Sprawdzenie przekonań własnych dzieci i młodzieży na temat samodzielności powinno zostać uzupełnione wywiadem jakościowym, prowadzonym z nauczycielami i wychowawcami klas, a także z rodzicami. Opieranie się na spostrzeżeniach czy przekonaniach wyłącznie jednej z tych grup zaburza obraz realnych kompetencji i wyzwań dla zdrowia psychicznego, doświadczanych przez wychowanków w danej placówce.

Diagnoza poczucia sprawczości w środowisku szkolnym

Proponowany formularz pozwala na przyjrzenie się, na ile nasi uczniowie i uczennice mają poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość szkolną. Druga część formularza badawczego pozwala także sprawdzić umiejętności planowania działań, co bezpośrednio łączy się z samodzielnością danego dziecka (oprac. na podst.: Jabłonowska M., Edukacyjny wymiar samodzielności poznawczej. Szkice teoretyczne i dociekania empiryczne w kontekście zdolności uczniów gimnazjum, Warszawa 2016).

Pytania do wywiadu grupowego z uczniami i uczennicami (oprac. na podst. System Ewaluacji Oświaty – Nadzór Pedagogiczny, 2011):

 • Co proponują w szkole uczniowie?
 • Jak do tych pomysłów odnoszą się nauczyciele?
 • Które z waszych pomysłów zostały zrealizowane? Które nie? Czy wiecie dlaczego?
 • Kto brał udział w realizowanych pomysłach?
 • Czy zapraszaliście kogoś do wspólnego działania? Kto to był, w jakich działaniach brał udział?

Analiza poziomu wykorzystania technologii przez dzieci i młodzież

Poniższy formularz badawczy skierowany jest do rodziców uczniów i uczennic. Ma pozwolić na dostrzeżenie niepokojących zjawisk w korzystaniu z technologii. Jednocześnie może pomóc w zdiagnozowaniu obszarów negatywnie wpływających na zaangażowanie w zachowania normatywne.

Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły (profilaktycy.pl)

Narzędzia opracowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali.

Jak czytamy na stronie projektu, eksperci, którzy opracowali ankiety, to osoby reprezentujące różne ośrodki naukowe i specjalizujący się w różnych zagadnieniach wychowania i profilaktyki. Ich doświadczenie badawcze i zawodowe przełożyło się na opracowanie poniższych narzędzi. Są one wynikiem wielu dyskusji panelowych i analizy najnowszych doniesień naukowych z całego świata. Informacje o ekspertach i projekcie znajdują się na naszej stronie.

Na stronie dostępne są instrukcje do badania i sześć narzędzi do badania:

 • uczniów szkół podstawowych – klasy 1–3,
 • uczniów szkół podstawowych – klasy 4–6,
 • uczniów szkół podstawowych – klasy 7–8 lub szkół gimnazjalnych,
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
 • pracowników szkoły,
 • rodziców.

Dowiedz się więcej>