Lekcje skoncentrowane na uczniach

Ważnym aspektem, jaki należy uwzględnić, planując organizację kształcenia, wychowania, profilaktyki i opieki, jest rola nauczyciela. We współczesnej szkole organizacja jej funkcjonowania i spełniania ról, jakie są na nią nałożone, powinna uwzględniać, że wychowawca ma za zadanie kłaść nacisk na kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią. Jednocześnie musi w tym działaniu móc uwzględniać indywidualne potrzeby członków społeczności uczniowskiej.

W procesie rozwoju młodego człowieka, nie tylko w warunkach szkolnych, ważne staje się rozwijanie osobowych cech wychowanka – w związku z tym wychowawca musi pomóc dzieciom i młodzieży rozwinąć zdolności umożliwiające rozumienie przez nich otaczającego ich świata na drodze samorefleksji dotyczącej zasadności własnych zachowań oraz rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, które umożliwią dialog z innymi i z samym sobą (zobacz: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/projekty/Zadania-wychowawczo-profilaktyczne-szkoy-i-placwki-owiatowej.pdf). Nauczyciel, budując relacje oparte na zaufaniu, uczy nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji, co pozytywnie wpływa na procesy profilaktyczno-wychowawcze i poczucie dobrostanu psychicznego młodego człowieka.

W organizacji procesów rozwojowych w szkole warto uwzględnić w programie pracy wychowawczo-profilaktycznej tak zwane „lekcje skoncentrowane na uczniach”. Pozwalają one na uwzględnienie zainteresowań uczniów i dają im możliwość wyboru oraz prezentacji własnych potrzeb, emocji czy pasji.

Lekcja skoncentrowana na uczniach nie oznacza braku zasad i standardów nauczania. To lekcja, gdzie uwzględniamy prawo wyboru, różnice potrzeb, różny poziom wiedzy i zdolności.

Lekcje tego typu sprawdzają się zarówno w klasach młodszych w nauczaniu zintegrowanym, jak i w klasach starszych. Dodatkowo tego typu zajęcia mogą być zarówno formą zajęć wychowawczych, profilaktycznych czy edukacyjnych z różnych przedmiotów. W czasie lekcji skoncentrowanej na uczniu mamy nie tylko okazję poznać i zaznaczyć jego mocne strony, ale także zobaczyć, co go interesuje, motywuje, z czym ma problemy i w czym potrzebuje wsparcia. Lekcje te sprawdzają się w edukacji włączającej, uczą tolerancji i otwartości na różnice edukacyjne, społeczne czy fizyczne między ludźmi.