Czynniki ryzyka

Analizując czynniki ryzyka i planując działania zaradcze, warto je rozpatrzyć pod kątem poszczególnych sfer rozwojowych (Borowik, 2018). Wśród negatywnych czynników, ryzyka związanych ze sferą fizyczną, wymienić należy:

 • przeciążenie pracą umysłową, nadmiar obowiązków (nauki, zadań domowych);
 • bierne formy spędzania czasu wolnego, ograniczenie wysiłku fizycznego (dominacja czasu poświęconego na kontakty internetowe i gry komputerowe);
 • brak czasu na wypoczynek, czasu wolnego od zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych;
 • zażywanie substancji psychoaktywnych;
 • nałogowe zażywanie środków farmakologicznych, w tym sterydów mających poprawić sylwetkę;
 • niewłaściwa dieta prowadząca do zaburzeń, takich jak bulimia i anoreksja;
 • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • nieznajomość technik i sposobów relaksacji.

W sferze społecznej czynnikami ryzyka są:

 • brak autorytetów i osób znaczących w otoczeniu ucznia;
 • brak zaufania i bliskich więzi w rodzinie;
 • brak pozytywnych związków społeczno-emocjonalnych, skutkujących poczuciem lęku, niepewności i bezradności,
 • nieumiejętność przeciwstawienia się kulturze konsumpcyjnej;
 • nieumiejętność przeciwstawienia się rywalizacji;
 • brak poczucia podmiotowości;
 • brak wiedzy i umiejętności porozumiewania się bez przemocy;
 • doznawanie różnych form przemocy, w tym cyberprzemocy.

Rozwój sfery psychicznej (intelektualnej i emocjonalnej) może zostać zaburzony czynnikami ryzyka, jakimi są:

 • brak poczucia odpowiedzialności za własne wybory i decyzje;
 • brak alternatyw wobec kultury konsumpcjonizmu;
 • egocentryzm i poczucie alienacji, wynikające z niezaspokojenia ważnych potrzeb;
 • kryzys autorytetów.

Czynniki negatywne, dotyczące sfery duchowej (aksjologicznej) w rozwoju i kształtowaniu postaw młodego człowieka, są związane z:

 • niezaspokojoną potrzebą tożsamości i indywidualności;
 • zachwianą hierarchią wartości;
 • ograniczonym kontaktem ze światem wartości kultury;
 • brakiem umiejętności budowania pozytywnych relacji opartych na wartościach (szacunku, tolerancji, akceptacji drugiej osoby).

Diagnoza i analiza czynników ryzyka może służyć do tzw. mapy drogowej dla działań pedagogicznych – profilaktycznych i terapeutycznych, w postaci mapy środowiskowej czynników ryzyka w szkole i placówce. W zestawieniu z mapą środowiskową czynników chroniących może stanowić podstawę programów profilaktyczno-wychowawczych.

Pytania kontrolne

1. Proszę wymienić co najmniej pięć czynników ryzyka związanych z obszarem rodzinnym, najbliższym otoczeniem dziecka.

Wyślij