#zadaNIEdomowe

https://obywateledlaedukacji.org/zadaniedomowe/

Organizatorzy akcji proponują, aby w szkołach uzgadniać zasady zadawania prac domowych. Jak opisują to na swojej stronie: „Najlepiej zrobić to wspólnie – z udziałem dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców. Nie chodzi tylko o to, by zadawać mniej oraz zostawiać uczniom więcej czasu na własne pasje. Istotą procesu jest wypracowanie „wspólnej polityki” w sprawie prac domowych i zmiana myślenia o nich:

 • liczy się nie ilość, a jakość zadań domowych;
 • warto zapytać uczniów, które zadania są dla nich użyteczne i naprawdę pomagają im się uczyć, zachęcają do rozwiązywania problemów i własnych poszukiwań;
 • w XXI w. ważne są kreatywność, samodzielność i współpraca – także przy odrabianiu zadań.

Sama rozmowa o sensie prac domowych może też pomóc uchronić wielu nauczycieli przed presją szkoły, rodziców i władz oświatowych. Wiemy przecież, że ogromna liczba i szczegółowość prac domowych to wynik warunków, w jakich przebiega dziś nauczanie, w tym: rozbudowanej podstawy programowej, silnego nacisku na wyniki egzaminów, a także oczekiwań niektórych rodziców, że ich dzieci będą jeszcze więcej czasu spędzać na nauce w domu.

Uwaga! Część nauczycieli nie chce stosować się do wspólnych ustaleń? Zróbcie tyle, ile się da z tymi, którzy chcą razem pracować (z czasem inni też się zaangażują).

KROK PO KROKU

 • Powołajcie mały zespół roboczy w szkole (tworzą go ze wsparciem dyrekcji chętni nauczyciele, a może także rodzice i uczniowie).
 • Stwórzcie minidiagnozę sytuacji (można wykorzystać obserwacje, ankiety oraz porozmawiać z wszystkimi zainteresowanymi).
 • Zorganizujcie szkolną debatę z udziałem nauczycieli i uczniów (np. w formie okrągłego stołu, małej narady obywatelskiej, tzw. profilu szkoły czy dyskusji panelowej).
 • Wypracujcie zestaw rozwiązań prototypowych oraz sposób sprawdzania na bieżąco, jak one działają (potrzebne będą informacje zwrotne od uczniów, rodziców i nauczycieli).
 • Poprawcie i dopracujcie swoje rozwiązania, a następnie przyjmijcie stworzony wspólnie regulamin oraz poinformujcie o tym całą społeczność.
 • Wymieniajcie doświadczenia i praktyki z innymi szkołami (np. we współpracy z lokalnymi władzami oświatowymi).

Uwaga! Tego się nie da zrobić z dnia na dzień – cały proces może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeśli macie wątpliwości, jak zacząć, można najpierw wybrać kilka klas i tam zrobić szkolny pilotaż, a dopiero w drugim kroku przeprowadzić to w całej szkole.

Program certyfikacji Szkoła Myślenia Pozytywnego

https://myslepozytywnie.pl/certyfikacja

To właśnie w szkole dzieci i młodzież, ale także nauczyciele, spędzają większość czasu w ciągu dnia. Jeśli właśnie tam zaczniemy naukę pozytywnego myślenia, wesprzemy nie tylko ich zdrowie psychiczne, ale także pomożemy im w osiąganiu coraz lepszych wyników edukacyjnych.

Szkoła zgłaszająca się do programu certyfikacyjnego, która wykona zadania kwalifikacyjne, otrzymuje certyfikat „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Pierwsze kroki” oraz bierze udział w całorocznym programie certyfikacyjnym w 2021 r., w ramach którego co miesiąc otrzymuje zadania-wyzwania do realizacji w swojej placówce. Wykonanie wszystkich zadań pozwala na otrzymanie certyfikatu w 2021 r. „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Szkoła Certyfikowana”.

Program certyfikacji szkół jako „Szkół Pozytywnego Myślenia” oferuje:

 • pakiety szkoleniowe online dla nauczycieli,
 • scenariusze zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów i uczennic (w każdym wieku),
 • e-konsultacje i wsparcie dla szkoły przez ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej na specjalnej platformie wdrożeniowej,
 • pakiety pomocy edukacyjnych dla pierwszych 50 zgłoszonych szkół,
 • certyfikat „Szkoła Pozytywnego Myślenia”.

Nabór prowadzony jest co roku i rozpoczyna się w połowie września.

Bibliografia

Allen I., Seaman J., Staying The Course: Online Education in the United States, Babson College, The Sloan Consortium, 2008.

Berger J., In Homework Wars, Student Wins a Battle: More Time to Unwind on Vacation, New York Times, 2007, April 4th, p. B7.

Bergin C., Bergin D., Sleep: The E-Z Z Z Intervention, Educational Leadership, 2010, 67(4), pp. 44–46.

Borowik, J. Działania wychowawczo-profilaktyczne a diagnoza potrzeb środowiska, https://www.ore.edu.pl/2018/08/bank-dobrych-praktyk-wwip/ (dostęp: 9.11.2020).

Burns M., Distance Education for Teacher Training: Modes, Models, and Methods, Washington, DC, Education Development Center, Inc., 2011.

Chamberlin K., Yasué M., Chiang I-CA., The Impact of Grades on Student Motivation. Active Learning in Higher Education, December 2018, https://doi:10.1177/1469787418819728 (dostęp: 9.11.2020).

Conner J., Pope D., Galloway M., Success with Less Stress, Educational Leadership, 2009, 67(4), pp. 54–58.

Cook S., One Eye on Homework – the Other Eye on E-mail, TV, Games, Christian Science Monitor, 2000, October 24th, 92(233), p. 16.

Cooper H., Steenbergen-Hu S., Dent A.L., Homework, [in:] Harris K.R., Graham S., Urdan T., Bus A.G., Major S., Swanson H.L. (eds.), APA Handbooks in Psychology®. APA educational psychology handbook, vol. 3. Application to learning and teaching, 2012, pp. 475–495, American PsychologicalAssociation, https://doi.org/10.1037/13275-019 (dostęp: 9.11.2020).

Dorczak R., Szkoła jako podstawowy instrument prewencji i profilaktyki społecznej – zarządzanie programami profilaktycznymi na poziomie lokalnym, [w:] Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym, pod red. Krzyżak-Szymańska E., Szymański A.M., Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2005.

Durlak J.A., Weissberg R.P., Dymnicki A.B. Taylor R.D., Schellinger K.B., The Impact of Enhancing Student’s Social and Emotional Learning: A Meta-analysis of School-based Universal Interventions, Child Development, 2011, 82(1), pp. 405–432.

Düwell H., Motivation, Emotion und Motivierung im Kontext des Lehrens und Lernens fremder Sprachen, Französich Heute, 2002, nr 2, pp. 166–181.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2007.

Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia, Opole 2016.

Greenberg M., Weissberg R., O’Brien M., Zins J., Fredericks L., Resnik H., Elias M. Enhancing School-based Prevention and Youth Development Through Coordinated Social, Emotional, and Academic Learning, American Psychologist, 2003, 58 (6/7).

Homework Schedule: An Important Factor Associated With Shorter Sleep Duration Among Chinese School-Aged Children, Shenghui L., Qian Y., Zhe Ch., Xingming J., Fan J., Xiaoming S., pp. 389–397, received 26th Feb 2013, accepted 30 Jun 2013, published online: 20th Nov 2013.

Iluk J., Zadania domowe w teorii, badaniach naukowych i praktyce, nr JOwS: 2020/02.

Janicki, B., Lekcja odwrócona, www.bc.ore.edu.pl/Content/897/T416_Lekcja+odwrocona.pdf (dostęp: 9.11.2020).

Jędrysek-Geisler A., Izdebski P., Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie nauczycieli, Kwartalnik Naukowy Edukacja, http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum/90-2019/652 (dostęp: 9.11.2020).

Junik W., Na przekór przeciwnościom losu – jak wzmacniać rezyliencję dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, Chowanna 1, 2010, s. 163–174.

Jędrysek-Geisler A., Izdebski P., Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie nauczycieli, Kwartalnik Naukowy Edukacja http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum/90-2019/652 (dostęp: 9.11.2020).

Kohn A., Abusing Research: The Study of Homework and Other Examples. Phi Delta Kappan, 2006b, 88(1), pp. 9–22.

Kralovec E., Buell J., The End of Homework: How Homework Disrupts Families, Overburdens Children, and Limits Learning, Boston 2000.

Kształtowanie właściwych postaw u uczniów: kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, https://as.ceo.org.pl/sites/as.ceo.org.pl/files/ksztaltowanie_kompetencji_kluczowych_kluczbork_as1_tak.pdf (dostęp: 9.11.2020).

Leśniewska K., Puchała E., Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011 https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6801(dostęp: 9.11.2020).

Luthar S.S., Kumar N.L., Zillmer N., High-achieving Schools Connote Risks for Adolescents: Problems Cocumented, Processes Implicated, and Directions for Interventions, American Psychologist, 2020, 75(7), pp. 983–995.

Łukasiewicz-Wieleba J., Szkoła i nauczyciele wobec uczniów zdolnych, [w:] (red.) Jabłonowska M., Środowisko edukacyjne uczniów zdolnych, Universitas Redivita, Warszawa 2013.

Marzano R.J., Pickering D.J., Response to Kohn’s Allegations, Centennial, CO: Marzano & Associates, 2007, http://marzanoandassociates.com/documents/KohnResponse.pdf (dostęp: 9.11.2020).

Marzano R.J., Pickering D.J. (in press), Errors and Allegations about Research on Homework, Phi Delta Kappan.

Olszewska M., Cechy kultury organizacyjnej w podejmowaniu działań pozabiznesowych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2014/2014_3_olszewska_75_90.pdf (dostęp: 9.11.2020).

Olubiński A., Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia w świetle analiz opinii społecznych, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.

Ostaszewski K., Pozytywna profilaktyka, Świat Problemów, nr 3/158, 2006.

Ostaszewski K., Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2014.

Piątek T., Kazimierczyk I. et al., Plan dla edukacji. Raport, 2019.

Pomerantz E.M., Ng F.F-Y., Wang Q., Mothers’ Mastery-oriented Involvement in Children’s Homework: Implications for the Well-being of Children with Negative Perceptions of Competence, Journal of Educational

Psychology, 2006, 98, pp. 99–111, https://doi:10.1037/0022-0663.98.1.99 (dostęp: 9.11.2020).

Pool M.M., van der Voort T.H.A., Beentjies J.W., Koolstra C.M., Background Television as an Inhibitor of Performance on Easy and Difficult Homework Assignments, Communication Research, 2000, 27(3), pp. 293–326.

Pope D., Overloaded and Underprepared: Strategies for Stronger Schools and Healthy, John Wiley & Sons 2015.

Sitek M., Prace domowe w polskiej szkole, Instytut Badań Edukacyjnych, 2019.

Szczepaniak W., Stres szkolny – niedostrzegane cierpienie uczniów, https://zdrowie.pap.pl/rodzice/stres-szkolny-niedostrzegane-cierpienie-dzieci (dostęp: 9.11.2020).

United Nations Office on Drugs and Crime International Standards on Drug Use Prevention, 2013, http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf (dostęp: 9.11.2020).

Wallis C., The Myth about Homework, Time, 2006, 59, August 29th.

Wieczorek M., Program wychowawczo-profilaktyczny, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2018.

Woynarowska-Sołdan, M., Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole, r. 2004, zeszyt 8, www.edukacja.edux.pl/p-9262-metody-aktywizujące.php (dostęp: 9.11.2020).

Würffel N., Hausaufgaben im DaF/DaZ-Unter-richt. Homework in German as a Foreign Second Language Classroom. Ein altes Thema (digital) neu denken, Info DaF, 2018, nr 1, pp. 1–25.

Zimmerman B.J., Kitsantas A., Homework Practices and Academic Achievement: The Mediating Role of Self-efficacy and Perceived Responsibility Beliefs, Contemporary Educational Psychology, 2005, 30, pp. 397–417, https://doi:10.1016/j.cedpsych.2005.05.003 (dostęp: 9.11.2020).

Żylińska M., Od kultury nauczania do kultury uczenia się, www.edukatorium.pl (dostęp: 9.11.2020).

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/projekty/Zadania-wychowawczo-profilaktyczne-szkoy-i-placwki-owiatowej.pdf (dostęp: 9.11.2020).