Dobra praktyka 1

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie

Szkołą prowadzi bardzo ścisłą i systematyczną współpracę z Poradnią. W ramach tej współpracy podejmowane sa różne działania m.in omawianie wyników badań uczniów, wyjaśnianie najkorzystniejszych form pracy z uczniem; współpraca pracowników Poradni i zespołów nauczycielskich podczas opracowywania IPET-ów i WOPFU (mamy kilkoro uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualną); pracownicy Poradni prowadzą szkolenia rady pedagogicznej; zespół pedagog szkolny i pedagog z Poradni przeprowadzili szkolenie dla Mediatorów Rówieśniczych; psychologowie Poradni prowadzą z uczniami warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalne oraz umiejętności uczenia się. Współpracujemy i lubimy się.

Dobra praktyka 2

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie

W naszej szkole od roku działa Szkolny Klub Mediacji. Działania prowadzące do powołania Klubu trwały długo i przyniosły świetny efekt. Pierwszym etapem było przeszkolenie całej rady pedagogicznej w zakresie podstawowych umiejętności mediacyjnych, zrozumienia istoty mediacji i zasady funkcjonowania w szkole mediacji rówieśniczych. Powołano zespół ds Mediacji. Chętni nauczyciele zostali skierowani na specjalistyczne szkolenia – mamy w naszym gronie pedagoga z uprawnieniami do szkolenie uczniów, dwóch opiekunów mediatorów rówieśniczych, jednego nauczyciela po kursie kwalifikacyjnych w zakresie mediacji, oraz czworo po dłuższych kursach. Przeprowadzono szkolenie dla 18 uczniów, kandydatów na Mediatorów Rówieśniczych (wymiar czasowy szkolenia to 18 godzin). Dobrym rozwiązaniem okazało się zaproponowanie uczniom każdej klasy, by wybrali ze swojego grona osoby o największym zaufaniu społecznym. Tym sposobem mamy w każdej klasie dwoje, troje uczniów po szkoleniu. Nie wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkolenie wyrazili chęć pełnienia roli mediatora, co przyjęliśmy z pełnym zrozumieniem i szacunkiem dla dziecięcych wyborów. W naszej ocenie bardzo ważna jest bieżąca weryfikacja osób chętnych do działania w tym obszarze. Mamy obecnie 12 uczniów klas VI – VIII, którzy zostali przedstawieni całej społeczności szkolnej jako Mediatorzy. Ta prezentacja była ważna, by wszyscy uczniowie mieli możliwość samodzielnie zgłosić się do nich z prośbą o pomoc. Na lekcjach wychowawczych poruszono temat mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów czy konfliktów. Zorganizowano miejsce w pomieszczeniu na poddaszu, które gruntownie wyremontowano zgodnie z propozycjami uczniów i przystosowano do prowadzenia mediacji. Jest tam ściana – tablica, wygodne siedziska, stół do prowadzenia mediacji. W tej sali odbywają się spotkania robocze Mediatorów. Przed każdą mediacją spotykają się z opiekunem i przygotowują do prowadzenia mediacji.

Dobra praktyka 3

Placówka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach

Uczniowie klasy 2 przy wsparciu wychowawcy i pedagoga szkolnego w miesiącu październiku całą klasą sadzili małe drzewa na terenie szkoły. W ten sposób, poza działaniem o charakterze ekologicznym, budowali swój związek z placówką, rozwijali poczucie sprawczości i aktywności obywatelskiej. Podczas zadania mieli okazję razem współpracować i zaplanować działanie oraz pogłębić integrację w klasie.