Jakość relacji społecznych jest jednym z najważniejszych wymiarów ogólnego klimatu szkoły. Dotyczy ona m. in. relacji między uczniami, nauczycielami, dyrektorem i rodzicami. Budowanie jakościowych relacji interpersonalnych wiąże się także nierozerwalnie z szacunkiem dla różnorodności oraz okazywaniem sobie wzajemnego wsparcia.

Aby zrozumieć, na ile jakościowe są te relacje w społeczności szkolnej, warto zastanowić się, jak wyglądają one na poszczególnych wymiarach:

  • troska – obojętność,
  • szacunek – agresja,
  • zaufanie – nieufność,
  • poczucie przynależności – lekceważenie.

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną badania naukowe dotyczące tego, jak jakość relacji społecznych wiąże się ze zdrowiem psychicznym uczniów i nauczycieli.

W dalszej kolejności zostaną opisane czynniki, które sprzyjają budowaniu dobrych relacji interpersonalnych między nauczycielami i uczniami, między uczniami, w gronie pedagogicznym, a także między szkołą a rodzicami uczniów. Przedstawione zostaną też poszczególne czynniki ryzyka, które mogą powodować, że zbudowanie dobrych jakościowo relacji społecznych staje się trudne. W kolejnych rozdziałach zostaną zaprezentowane narzędzia, które umożliwiają diagnozę i wspieranie budowania jakościowych relacji społecznych, a także zostaną zaprezentowane rozwiązania sprzyjające tworzeniu dobrych relacji (zarówno w nauczaniu tradycyjnym, jak i w kształceniu na odległość) oraz dobre praktyki w tej dziedzinie.