Indywidualne czynniki chroniące oraz czynniki wynikające z relacji szkoła-rodzina oraz czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka i czynniki ochronne dla zdrowia psychicznego dziecka
Obszar Czynnik chroniący Czynnik ryzyka
Czynniki indywidualne
 • Rozwinięta wytrwałość
 • Rozwinięta kompetencja samokontroli
 • Pozytywne nastawienie do wyzwań
 • Nastawienie na rozwój osobisty i edukacyjny
 • Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresującymi
 • Pozytywne postrzeganie swojego ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Zdrowy rozwój fizyczny, aktywność fizyczna
 • Prawidłowy rozwój intelektualny
 • Wysokie poczucie własnej wartości
 • Umiejętność radzenia sobie z emocjami, regulacja emocji
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami i problemami
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Wchodzenie w relacje
 • Prawidłowy poziom wyspania i wypoczynku
 • Umiejętność zarządzania sobą online („w sieci”)
 • Brak rozwiniętej wytrwałości i samokontroli
 • Wczesne dojrzewanie
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Poczucie niekompetencji
 • Lękliwość
 • Słabe umiejętności komunikacyjne
 • Brak umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami
 • Ucieczkowy charakter
 • Nieśmiałość
 • Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami
 • Nieumiejętność regulacji emocji
 • Zainteresowanie używkami
 • Podatność na technologie
 • Niedojrzałość emocjonalna
 • Niedojrzałość intelektualna
Czynniki rodzinne w kontekście szkolnym
 • Pozytywne relacje rodzic-dziecko w kontekście szkoły i edukacji szkolnej
 • Rodzice zapewniający dziecku poczucie bezpieczeństwa przez trzymanie się struktur, zasad (“przewidywalność”)
 • Rodzice wspierający dziecko w jego/jej przedsięwzięciach, wspierający rozwój pasji
 • Przejrzyste oczekiwania
 • Wartości wyznawane przez rodziców zgodne z ich zachowaniem oraz wymaganiami ze strony szkoły
 • Wspólne spędzanie czasu wszystkich członków rodziny
 • Współpraca rodziców z wychowawcą
 • Współpraca rodziców z nauczycielami /opiekunami zaangażowanymi w proces opiekuńczo-wychowawczy i wychowawczo-profilaktyczny
 • Depresja rodzica
 • Konflikt dziecko-rodzic w kontekście szkoły i edukacji szkolnej
 • Konflikt rodzic-szkoła
 • Zaniedbanie wychowawcze
 • Brak współpracy z placówką
 • Różnice kulturowe
 • Negatywne środowisko rodzinne (w tym nadużywanie substancji psychoaktywnych przez rodziców)
 • Maltretowanie, krzywdzenie
 • Rozwód rodziców
 • Konflikty wewnątrz rodziny
 • Rodzice doświadczający trudności emocjonalnych
 • Brak nadzoru rodzicielskiego
 • Rodzice nienawiązujący relacji
 • Choroba psychiczna w rodzinie
 • Wykorzystywanie seksualne

Pytania sprawdzające

1. Rozwinięta wytrwałość oraz kompetencje komunikacyjne to: