Temat przestrzeni fizycznej szkoły jest czymś, co dotyka każdego z uczniów, więc każdy z nich będzie na ten temat miał swoje przemyślenia. Ich spostrzeżenia będą często zaskakujące. Dajmy im okazję do podzielenia się nimi. W ten sposób wspieramy poczucie własnej wartości i łączność z naszą placówką.

Diagnoza środowiska fizycznego szkoły na potrzeby programu wychowawczo-profilaktycznego może stanowić wyzwanie, a jednocześnie być szansą wyjścia do rozmowy o wszelkich potrzebach i zagrożenia zdrowia psychicznego uczniów i uczennic. Warto też myśleć o ewaluacji tej dziedziny jako o okazji do równoczesnej pracy wychowawczo-profilaktycznej z naszymi dziećmi i młodzieżą poprzez uczestnictwo w procesie analizowania wyzwań i poszukiwania rozwiązań. Badanie powinno odpowiedzieć nam na pytania:

 • jakie czynniki chroniące zdrowie psychiczne uczniów, które powinniśmy wspierać i rozwijać, występują w naszej przestrzeni fizycznej?
 • jakie czynniki zagrażające zdrowiu psychicznemu uczniów, które powinniśmy zniwelować lub usunąć, występują w naszej przestrzeni fizycznej?
 • jakie są potrzeby zdrowia psychicznego naszych uczniów, które moglibyśmy zaspokoić poprzez działania wychowawczo-profilaktyczne w przestrzeni fizycznej szkoły i klasy?

Diagnoza wieloaspektowa

Pierwszym rodzajem badania jest wieloaspektowa diagnoza przestrzeni fizycznej, połączona z uważnością na spostrzeżenia różnych członków społeczności szkolnej. Koncentrując się na potrzebach uczniów i uczennic poszukujemy przestrzeni, które są wspierające, oraz tych, które są zagrażające różnym aspektom zdrowia psychicznego uczniów.

Diagnoza prowadzona wśród uczniów i uczennic

Krok 1. Spacer połączony z obserwacją. Zadaniem uczniów jest zrobienie zdjęć różnych miejsc (ważnych dla nich/w których spędzają dużo czasu) w szkole i w klasie oraz wskazanie przestrzeni w kategoriach:

 • relaks,
 • aktywność fizyczna,
 • moje ulubione miejsce,
 • nauka,
 • czas z innymi,
 • nielubiane miejsce.
Kategoria Opis wyjaśniający dla uczniów Proponowany aspekt zdrowia psychicznego (czynnik wspierający lub czynnik ryzyka)*
Relaksujące Czuję się tu zrelaksowany/zrelaksowana.
Mogę odpocząć i nie martwić się niczym.
Dbanie o swoje potrzeby
Rozwijanie uważności
Wyciszenie i koncentracja
Budowanie relacji z samym sobą
Miejsce dobre do aktywności fizycznej, zabawy Mogę się tu pobawić aktywnie, pograć lub poćwiczyć. Aktywność fizyczna
Budowanie relacji z rówieśnikami
Rozładowywanie emocji
Rozwijanie dyscypliny, umiejętności trzymania się zasad
Kontakt z naturą
Rozwój emocjonalny przez doświadczanie
Rozwijanie samodzielności
Moje ulubione miejsce Bardzo lubię to miejsce.
Czuję się tu bezpiecznie i wygodnie.
Dbanie o swoje potrzeby
Budowanie poczucia bezpieczeństwa
Dobre miejsce do nauki Dobrze i wygodnie mi się tu uczy, odrabia prace domowe, przygotowuje projekty. Rozwijanie samodzielności
Budowanie poczucia sprawczości
Budowanie relacji z rówieśnikami
Dobre miejsce do spędzania czasu z innymi Tu mogę porozmawiać z kolegami i koleżankami. Tu czuję się częścią klasy. Budowanie relacji z rówieśnikami
Poczucie łączności z klasą/szkołą
Rozwój empatii
Poczucie przynależności do grupy
Nielubiane miejsce Źle się tu czuję. Boję się tego miejsca. Unikam tego miejsca. Obniżenie poczucia bezpieczeństwa
Rozwijanie lęku
Podwyższenie poziomu stresu
Naruszenie poczucia łączności z klasą
Rozwijanie lub pogłębianie traumatycznych wspomnień

*W zależności od szczegółowych odpowiedzi uczniów mogą się tu pojawić inne czynniki nieuwzględnione w tabeli.

Alternatywnie, w przypadku niemożności wykorzystania smartfonów lub aparatów do przeprowadzenia diagnozy, uczniowie mogą odbyć spacer po szkole i wynotować wybrane miejsca (na karcie pracy).

Krok 2. Opracowanie kolaży. Uczniowie podsumowują wyniki spaceru w formie kolaży, plakatów. Proszeni są także o przedstawienie (napisanie lub narysowanie), co dla nich jest szczególnie ważne w przestrzeni szkolnej/klasowej (co lubią) oraz czego potrzebują (czego im brakuje).

Wykonując analizę wykonanych prac, należy zwrócić uwagę na częstotliwość pojawiania się konkretnego miejsca, zarówno w kontekście pozytywnym (budującym zdrowie psychiczne uczniów i uczennic), jak i negatywnym. Drugim elementem branym pod uwagę w analizie powinny być oczekiwania uczniów i uczennic oraz potrzeby wyrażane wobec przestrzeni fizycznej. W zależności od rodzaju miejsca oraz jego wpływu na zdrowie psychiczne uczniów, można w rekomendacjach do programu wychowawczo-profilaktycznego zaproponować np.:

 • wspólną pracę uczniów nad zmianą przestrzeni uważanej za niebezpieczną (wspólne projektowanie zmiany i jej wdrażanie) – rozwijane postawy i kompetencje: postawa prospołeczna, kompetencje kluczowe we współpracy w grupie, umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, budowanie poczucia własnej wartości poprzez samodzielną pracę na rzecz innych, poczucie łączności ze szkołą i środowiskiem rówieśniczym;
 • zajęcia dotyczące radzenia sobie z agresją, rozwiązywania sytuacji trudnych, w przypadku wskazywania miejsc jako niebezpiecznych ze względu na przemoc fizyczną i/bądź psychiczną – rozwijanie postawy radzenia sobie z agresją własną i cudzą, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych;
 • stworzenie przestrzeni pozwalającej na odpoczynek, wyciszenie się, w połączeniu z warsztatami z uważności i koncentracji.

Diagnoza według trzech wymiarów przestrzeni

Biorąc pod uwagę holistyczne podejście do przestrzeni nauczania przez pryzmat jej trzech wymiarów, możemy przygotować badanie, które pozwoli nam poznać poziom doświadczania przestrzeni przez uczniów i uczennice. Na tej podstawie będzie możliwe zaplanowanie spójnych działań wychowawczo-profilaktycznych uwzględniających aspekt środowiska fizycznego szkoły.

Diagnoza prowadzona wśród nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz kadry niepedagogicznej

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza (opracowanie własne na podstawie badań P. Barrett, Y. Zhang, 2015) przez możliwie jak największą liczbę osób zatrudnionych w szkole oraz przeprowadzenie analizy ilościowej wyników.

 • Które wymiary przestrzeni uzyskały najwięcej punktów?
 • Które wymiary przestrzeni uzyskały najmniej punktów?
 • Jakie aspekty zdrowia psychicznego mogą być zagrożone, a jakie są wspierane?

Krok 2. Wywiad grupowy przeprowadzony w gronie 5–8 osób. Do jego przeprowadzenia potrzebny będzie plan szkoły z zaznaczonymi wszystkimi salami, a także widokiem na tereny zielone i obszary zewnętrzne placówki. Uczestnicy wywiadu proszeni są o oznaczenie (np. kolorowymi kropkami) miejsc na mapie według zaproponowanego schematu:

Wymiary przestrzeni Paramter przestrzeni Sposób oznaczania
Wysoka jakość Niska jakość
Naturalność Światło zielona kropka czerwona kropka
Dźwięk
Temperatura
Jakość powietrza
Związek z naturą
Indywidualizacja Poczucie własności granatowa kropka jasnoniebieska kropka
Elastyczność i niezależność
Zrozumiałość
Stymulacja Kolory żółta kropka pomarańczowa kropka
Faktury

Diagnoza wielozmysłowa

Kolejnym rodzajem badania przestrzeni szkoły, który możemy zastosować, jest koncentracja na różnych formach wielozmysłowego doświadczania przestrzeni.

Diagnoza prowadzona wśród uczniów, uczennic, nauczycieli i rodziców

Uczniowie, we współpracy z nauczycielami i rodzicami, przygotowują makietę wybranych przestrzeni szkolnych, np. swojej klasy, boiska szkolnego, korytarza itp. Starają się przy tym odwzorować jak najwięcej elementów występujących w tych przestrzeniach. Warto, by uwzględnili także bodźce węchowe czy dźwiękowe.

Po wykonaniu makiety omawiają z diagnozującym, jak widzą i odczuwają stworzoną przez siebie przestrzeń:

 • Jakie dźwięki tutaj słyszysz najczęściej? Czy są one dla Ciebie pozytywne czy negatywne?
 • Czego oczekujesz od dźwięku w klasie?
 • Co widzisz tutaj najczęściej? Czy jest to dla Ciebie pozytywne, czy negatywne?
 • Czego oczekujesz, że się wydarzy w tej przestrzeni?
 • Jaki zapach można zidentyfikować w tej przestrzeni? Pozytywny czy negatywny?
 • Czy jest Ci tu zimno, czy ciepło?
 • Jak się tutaj czujesz?

Kolejnym etapem jest wspólne opracowanie proponowanych zmian (oczekiwań), które przyczyniłyby się do lepszego doświadczania przestrzeni fizycznej.

Podział wyników doświadczania na:

 • wizualne,
 • dźwiękowe,
 • dotykowe,
 • węchowe,
 • ew. smakowe.

Materiały dodatkowe

Pytania sprawdzające

1. Wykonując analizę wykonanych prac na potrzeby diagnozy, należy zwrócić uwagę na częstotliwość pojawiania się konkretnego miejsca, wyłącznie w kontekście pozytywnym.

2. Diagnoza środowiska fizycznego szkoły na potrzeby programu wychowawczo-profilaktycznego: