Rozwiązania motywacyjne w trakcie edukacji stacjonarnej

Kluczem do motywacji jest właściwa zachęta i dobór technik motywacyjnych. Jest to zadanie niełatwe w zróżnicowanej grupie uczniowskiej. W tym module przedstawimy narzędzia i techniki, jakie można użyć w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Podstawy działań motywujących

Koncepcja motywacji uczniów do podejmowania działań edukacyjno-społecznych opiera się na trzech podstawowych uniwersalnych potrzebach psychicznych:

 • autonomii,
 • poczucia kompetencji
 • bliskości w relacjach z ludźmi (Czapiński, 2004).

Odpowiadają one za ogólną ocenę jakości życia, na którą składają się:

 • rozwój psychiczny (dojrzewanie osobowości);
 • integralność (przyswojenie sobie norm i wzorców kulturowych);
 • psychiczny dobrostan (zdrowie psychiczne, zadowolenie z własnego życia);
 • witalność (dobrostan fizyczny);
 • zgodność z własnym Ja.

Przekonanie większości społeczeństwa o stałości naszych cech i ich kluczowym wpływie na motywację i możliwości edukacyjne, przeniesione na grunt szkoły, działa obezwładniająco na cały system edukacyjny. Często jest to z naszej strony nieuświadomione zachowanie, które staje się standardem określonych środowisk czy społeczności. Niwelowanie takiego nastawienia wymaga działań całej społeczności szkolnej: nauczycieli, edukatorów, administracji szkolnej wszystkich szczebli, rodziców i uczniów. Nauczyciele muszą zdać sobie sprawę, że motywacja ucznia w dużej części jest zależna nie tylko od niego samego, ale od czynników, na które jako opiekunowie procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole mamy wpływ.

Według publikacji edukacyjnych czynnikami motywującymi uczniów i uczennice są:

 • świadomość celu,
 • poczucie sensu i przydatności,
 • możliwość osiągnięcia satysfakcji,
 • sukces, nagroda, korzyść, uznanie,
 • zaciekawienie, odkrywanie (coś nowego, coś innego),
 • atrakcyjność zadania, zagadnienia, toku lekcji,
 • dynamika pracy,
 • możliwość samorealizacji.

Ważnym czynnikiem wpływającym na motywację i zaangażowanie uczniowskie są także zachowania nauczyciela i atmosfera, jaką właśnie on tworzy w środowisku szkolnym czy klasowym.

„Istnieje wprost proporcjonalna zależność między poziomem motywacji nauczyciela a poziomem motywacji uczniów” (H. Hamer)

Proponowane poniżej rozwiązania opierają się na współczesnej wiedzy dotyczącej motywacji i pobudzania aktywności. Główne wyzwanie w tworzeniu procesu nauczania motywującego i pobudzającego do działania jest uwzględnienie w jego przebiegu podstawowej wiedzy nt. funkcjonowania ludzkiego mózgu. Należy zatem przede wszystkim użyć takich metod, które będą aktywowały zróżnicowane style uczenia się naszych uczniów.

„Nauczyciel XXI wieku nie robi wykładu, a wydobywa wiedzę z uczniów” (L. Kupaj, W. Krysa)

Co za tym idzie, nauczyciel jest przewodnikiem ucznia w procesie uczenia, może on wskazywać mu kierunki i możliwości zdobywania wiedzy. Sam proces rozwoju powinien jednak być pracą ucznia z naszym wsparciem i zachętą. Warto tutaj wykorzystać możliwość wdrożenia lekcji mobilizujących uczniów. Co to znaczy? Są to zajęcia, które zmuszają uczniów do aktywnego udziału i zaangażowania.

Cztery rodzaje lekcji mobilizujących uczniów

Te cztery strategie prowadzenia lekcji łączą się ze sobą i uzupełniają nawzajem (wg M. Harmin):

1. Układ lekcji mobilizujący do pracy
Najważniejsze:

 • lekcja toczy się szybko,
 • nie widać znudzenia i senności,
 • uczniowie zawsze mają coś do zrobienia,
 • lekcja jest urozmaicona i przykuwa uwagę uczniów,
 • stosujemy kilka technik w czasie jednej lekcji.

2. Szybkie tempo
Najważniejsze:

 • zachowaj szybkie tempo lekcji,
 • zamiast powtarzać trzy razy to samo zagadnienie w formie wykładu, wykorzystaj metody pracy angażujące uczniów, np. powtórzcie w parach, zapytaj kolegę,
 • tempo dostosuj do tematu lekcji,
 • w klasach z uczniami słabszymi tak zaplanuj zajęcia, aby poprzez różne techniki powracać do niektórych tematów, by zwiększyć możliwość zapamiętania.

3. Nauczanie warstwami
Najważniejsze:

 • warto powracać do przerobionych zagadnień, aby ułatwić uczniom ich lepsze i pełniejsze opanowanie,
 • nauczając warstwami planuj lekcję tak, aby powracać do już znanego materiału,
 • korzystaj z metod pracy wspólnej i w czasie takiej pracy nie oceniaj tego, ile uczniowie pamiętają z poprzednio przerabianego materiału.

4. Różnorodność kontrolowana
Najważniejsze:

 • lekcja zbyt urozmaicona może budzić w uczniach niepokój: zachowaj umiar,
 • elementy rutyny dają uczniom poczucie bezpieczeństwa,
 • stałe zasady i procedury lub elementy lekcji przeplataj nowymi metodami,
 • uczniowie potrzebują czasu, aby przyzwyczaić się do nowych metod i z czasem coraz bardziej się angażują w lekcję.

W czasie lekcji angażujących polecane są metody angażujące uczniów i uczennice oraz wykorzystanie metod projektowych, eksperymentalnych lub obserwacyjnych.

Metody angażujące uczniów w czasie „lekcji żywych”

Runda bez przymusu

Przebieg proponowany: Zaznaczamy, że uczniowie mogą mieć różne zdanie na temat: „Teraz każdy może się krótko wypowiedzieć”. Jeśli ktoś nie chce zabierać głosu, może powiedzieć „pasuję”.

 • można stosować do całej klasy lub grupy osób,
 • użyteczna, gdy odpowiedzi i opinie na dany temat mogą być bardzo różne,
 • daje możliwość wypowiedzenia się, a także wzmaga zainteresowanie.

Pytanie – wszyscy piszą

Przebieg proponowany: Prosimy uczniów o zapisanie odpowiedzi na pytanie. Dajemy uczniom chwilę czasu. Każdy chętny uczeń może przedstawić swoją odpowiedź. Jeśli jest jedna właściwa odpowiedź, możemy ją zapisać na tablicy i każdy uczeń samodzielnie może sprawdzić swoją pracę.

 • w tej metodzie konieczne jest sformułowanie własnej myśli (odpowiedzi),
 • dzięki tej metodzie więcej uczniów jest gotowych do odpowiedzi niż w czasie tradycyjnego odpowiadania na pytania,
 • jeśli na pytanie istnieje tylko jedna dobra odpowiedź, każdy może sam skorygować swój zapis.

Zdania podsumowujące

Przebieg proponowany: Po zakończeniu partii materiału poproś uczniów o dokończenie np. trzech zdań: Dowiedziałem się, że… Zaskoczyło mnie, że… Zaczynam się zastanawiać nad…

Dokończone zdania chętni uczniowie mogą przeczytać na głos. Uczniowie mogą także w parach przeczytać sobie dokończenia zdań. Innym sposobem jest zachęcenie uczniów, aby każdy przeczytał jeden swój wniosek. Jeśli ktoś nie chce mówić, pasuje.

 • metoda uczy samodzielnego wyciągania wniosków z doświadczeń,
 • metoda do częstego wykorzystania, np. po omówieniu jakieś partii materiału, na zakończenie lekcji, itp.,
 • daje możliwość uzyskania przez nauczyciela informacji zwrotnej o jego pracy i sposobie prowadzenia zajęć.

Cztery zasady motywującego nauczyciela wg Merrill Harmin to:

 • Określ cel swoich działań jako nauczyciela, wybierz do niego adekwatne metody motywujące uczniów.
 • Doskonal sztukę prowadzenia zajęć tak, aby wspierać uczniów w opanowywaniu konkretnego materiału, a także cech, które w przyszłości przyczynią się do ich sukcesu.
 • Najważniejsze: po pierwsze nie szkodzić.
 • Każdy uczeń (nawet najsłabszy) w Twoich oczach powinien być tym, o którego warto się postarać i który jest gotowy, aby „wykonać zdecydowany krok naprzód”. Nie można jako nauczyciel zrezygnować z żadnego ucznia, a pozytywne docenienie każdego przejawu pracy i zaangażowanie może uruchomić w uczniu jego potencjał i wiarę w siebie.