Rozdziały

1

Środowisko fizyczne szkoły

2

Organizacja kształcenia, wychowania, profilaktyki i opieki wspierająca zdrowie psychiczne młodych osób

3

Bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne

4

Kształtowanie postaw uczniów wobec szkoły i nauczycieli, obowiązków szkolnych, aspiracji edukacyjnych

5

Budowanie jakości relacji społecznych

6

Wzmacnianie postaw nauczycieli, wychowawców klas w ich gotowości i aktywności w rozwiązywaniu sytuacji problemowych

7

Kształtowanie więzi rodziców i dzieci ze szkołą, indywidualne czynniki chroniące

8

Zaangażowanie uczniów / wychowanków w zachowania normatywne, udział w zajęciach alternatywnych, pozalekcyjnych

9

Fundraising na rzecz działań wspierających funkcje wychowawczo- profilaktyczne w szkole

10

Aspekty prawne tworzenia przyjaznego środowiska szkoły/placówki, w kontekście czynników ochronnych i czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży